Avís legal i condicions d’ús de Storytala.com

Benvinguts a aquesta pàgina en la qual volem informar-te sobre els aspectes legals relatius a aquest lloc web.
Aquesta pàgina respon principalment al deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la voluntat de definir les condicions d’ús del lloc les quals estàs acceptant com a usuari del bloc en el moment que estàs fent servir aquest web en navegar i interactuar amb ella.
 

Què hi trobaràs aquí?

• Identitat del responsable
• Marc legal aplicable
• Finalitat del web
• Responsabilitat de l’usuari
• Ús de Cookies
• Protecció de dades personals
• Enllaços d’afiliació
• Propietat Intel·lectual i ús dels continguts
• Llei Aplicable i Jurisdicció
 

Identitat del responsable

1. • Nom: aquest lloc web està gestionat per Ramon Herrero i Belda., Amb NIF52190044M, que és el responsable i prestador.
2. • Socis fundadors: els socis i fundadors de Storytala som Ramon Herrero i Belda  i Gràcia Pedrosa i Domènech.
3. • Contacte: guio@guionistesenaccio.com
4. • L’activitat social: aquest  web es dedica a la divulgació d’informació gratuïta a través d’Internet.

Marc legal aplicable

L’activitat d’aquest web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les següents normes:
• El Reglament General de Protecció de dades (RGPD). Això és la normativa de la Unió Europea, unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.
• La Llei Orgànica de Protecció de Dades i el seu Reglament de Desenvolupament. Aquestes són les normes espanyoles relatives al tractament de les dades personals i les obligacions que han d’assumir els responsables de qualsevol lloc web a la gestió d’aquesta informació.
• La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). Aquesta norma afecta aquelles webs que, d’alguna manera, realitzin activitats econòmiques a través de mitjans electrònics, com és el cas d’aquesta web.
Finalitat del web

El bloc de Storytala i la seva web associada té les següents finalitats:

• Divulgació d’informació i educació dels usuaris en el terreny de les noves tendències en narrativa de ficció, audiovisual, immersiva i interactiva a través del seu web i bloc.
• L’enviament d’aquest mateix tipus d’informació, juntament amb avisos sobre noves publicacions al bloc a la seva llista de correu.
 

Responsabilitat de l’usuari

• Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
• Ramon Herrero  i Belda (en endavant, el prestador) s’eximeix per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual s’efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics.
• A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Ús de Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina).
Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.
Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.
En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
 

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa europea i espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Els continguts que apareixen al web i el blog Storytala.com són propietat de Ramon Herrero i Belda i Gràcia Pedrosa i Domènech. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per la seva part serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.